Skip to main content

Zakarias Wang


Tak niður grein:
Fíggjarvald, figgjarlóg og figgjarrættur

Dansk Resume- Danish Summary
Ved dommen af 5. april 1933 i sagen mellem Danmark og Norge om Østgrønlands retsstilling lagde Den faste Domstol for mellemfolkelig Retspleje i Haag bl. a. til grund for afgørelsen, at Grønland, Færøerne og Island frem til fredsaftalen i Kiel den 14. januar 1814 tilhørte Norge. Denne artikel redegør for, hvilke konsekvenser denne del af præmisserne har for Grønlands og Færøernes nuværende konstitutionelle status. Som norske landsdele var den frem til 1814 gældende norske folfatning, arveenevoldsregeringsakten af 1661162, også gældende for dem. Denne folfatning gav kongen al lovgivende magt, men ikke nogen hjemmel til at ændre den af rigsdagen givne folfatning. Det påvises, at de for kongeriget Danmark gældende forfatninger, der er blevet sat i kraft i Grønland og Færøerne, kun er blevet gennemført af den der gældende almindelige lovgivende myndighed. Der henvises til, at der i statsretslige fremstillinger er enighed om, at det ikke er muligt at ændre en folfatning ved almindelige love, og konklusionen er, at det derfor er 1661162-folfatningen, der gælder for Grønland og Færøerne, hvilket yderligere bekræftes ved, at alle love, der er givet for Grønland og Færøerne i hele tidsrummet siden 1814, er udstedt i overensstemmelse med denne forfatning. Til slut stilles der
spØrgsmålstegn ved, hvorvidt det er i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser over for det internationale retssamfund at undlåde at sørge for, at Grønland og Færøerne på demokratisk vis får en ny forfatning.

English Summary
with regard to the legal status of East Greenland, the Permanent Court of International Justice in the Hague based its decision partly on the faet that Green/and, Faroe, and leeland betonged to Norway until the peace treaty signed in Kiel on January 14, 1814. This article describes the consequences of this ratio decidendi for the present constitutional status of Greenland and Faroe. As part and parcel of Norway, the Norwegian Constitution before 1814, the Hereditary Absolute Monarchy Aet of 166111662, applied to them in 1814. This constitution gave the King legislative power, but not the power to change the constitution laid down by the Rigsdag. /t is shown that the constitutions of the kingdom of  enmark, which later on have been proclaimed in Greenland and Faroe, in this area only have been promulgated on the King's authority. Reference is made to the faet that constitutional accounts agree that it is impossible to alter a constitution by ordinary legislation, and the condusion is therefore that the constitution of 1661/1662 still applies to Greenland and Faroe, which is further confirmed by the faet that alllaws given in Greenland and Faroe in the entire period since 1814 have been passed in accordance with this constitution. Finally the question is pos ed of whether it is compatible with Denmark's responsibilities to the international community to omit to ensure that Greenland and Faroe aregiven a new constitution in a proper democratic manner.